در بازار خرید فروش مربا امکان ارائه انواع مختلف این محصول وجود دارد. فروش مربا خانگی در تهران یکی از فروش هایی است که انواع مختلف این محصول در آن در اختیار خریدار قرا می گیرد. اما فروش اینترنتی توانسته است محدودیت هایی که مربوط به شهر خاصی است را از میان بردارد و فروش را به کل ایران امکان پذیر کند.